I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Земјоделска задруга Органика е регистрирано правно лице според Законот за земјоделски задруги во Р. Македонија. Органика обединува семејни и земјоделски стопанства и работи на национално ниво, со посебен осврт на мали, семејни земјоделски стопанства.

Општо за ИРЗ

Здружение Инситут за развој на образование (ИРЗ) е одржлива граѓанска организација која работи на градењето на демократски интегрирано и мултиетничко општество прекуз асилување на капацитетите на индивидуалците, на организациите и на институтциите. Искуството на ИРЗ се базира на 20 години работаво заедницата, одговарајќи на потребите на граѓаните и помагајќи во надминување на предизвиците.

Визијата на ИРЗ за заедницата е хармонично мултиетничко општество на богати и образовани луѓе – општество без предрасуди.

Стратешки определби на ИРЗ

 1. Развој на демократијата и граѓанското општество.
 2. Подобрување на стандардот и квалитетот на живот на граѓаните.
 3. Институционално и програмско јакнење на организацијата.

Географско подрачје на делување

ИРЗ делува на повеќе од четириесет (40) општини во Република Македонија во кои живее приближно две третини од вкупниот број на населението во РМ.

ЗА ПРОЕКТОТ ОРГАНИКА

[dt_benefits_vc columns=”3″ style=”3″ dividers=”false” image_background=”true” target_blank=”false” header_size=”h4″ content_size=”big” number=”6″ orderby=”date” order=”desc” category=”with-captions” image_background_color=”#ffffff” image_background_border_radius=”100″ image_background_border=”custom” column_width=”300″ columns_number=”2″ image_background_size=”60″ image_background_paint=”accent” image_hover_background_paint=”light” image_hover_background_color=”#444444″ icons_size=”24″ icons_paint=”custom” icons_color=”#ffffff” icons_hover_paint=”accent” icons_hover_color=”#dddddd” decorative_lines=”hover” animate=”one_by_one” animation=”rotateIn”]

ОПРАВДАНОСТ И АНАЛИЗА НА ПРОБЛЕМИ

Живеејќи во општество во кое се поактуелна е потребата од здрава исхрана, се наметнува потребата за храна која ќе биде органски произведена.

Проектот Органика ќе придонесе за јакнење на свеста кај луѓето за здрава исхрана и зајакнување на квалитетот на животот и унапредување на здравјето.

Органското производство треба да се стимулира и се повеќе земјоделци се интересираат и ја прифаќаат идејата за органско производство на храна.

Со поттикнување на интересот за здрава исхрана и здрав живот, органското производство на храна и формирањето на земјоделски задруги кои ќе произведуваат органска храна, ќе сепромовира руралниот развој и ќе помогне во развој на општина Јегуновце.

Цели на проектот:

 • Подигање на свеста на граѓаните за користење на здрав ахрана и органско производство;
 • Промовирање на земјоделски задруги
 • Надградување на знаењата, вештините на граѓаните за поквалитетно производство на органска храна преку консултации, советувања;
 • Зголемување на бројот на земјоделци за производство на органска храна;
 • Подобрување на квалитетот на живеење;
 • Зајакнување на меѓучовечките и меѓуетничките односи преку делување на повеќе нивоа

Резултати

 • Зголемено ниво на знаење и искуство за органска храна и производство
 • собрани податоци за актуелната состојба со органското производство
 • првични насоки и поттикнување на формирање на задруга која ќе им ја олесни работата на производителите, пристапот до информации, субвенции, поволности, пазари, пласман, промоција, маркетинг и се друго што води кон поуспешно работење и постигнување на подобри резултати.

ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА

Органската храна се произведува на еколошки чисто и здраво земјиште во чисто опкружување и без употреба на хемиски средства. Органската храна е произведена користејќи методи кои не вклулчуваат современи вештачки додатоци како на пример: пестициди и хемиски ѓубрива, не содржи генетски модифицирани организми и не е третирана созрачење, индустриски растворувачи или хемиски прехрамбени адитиви.

Во поголемиот дел на човековата историја, земјоделското производство може дасенарече “органско”. Само во текот на 20-ти век почнала употреба на големи количества на вештачки хемикалии во производството на храна. Почетокот на органското производство е во 1940-тите години како одговор на идустријализацијата на земјоделството и познат е под името “Зелена револуиција”. organic

Органското производство за разлика од приватното градинарство е регулирано со закон. Во земјите на ЕУ, САД, Канада, Јапонија и во други држави е потребно производителите на храна да добијат посебна сертификација за органско производство, како би ги пласирале своите производи како органски. Во контекст на тие закони, органската храна е произведена на начин кое во склад со стандардите кои се пропишани на државно или меѓународно ниво.

Во Република Македонија постојат три сертификациски тела:

 • Државен инспекторат за земјоделство
 • Агенција за храна и ветеринарство

Акредитирани од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија www.iarm.gov.mk и овластени од страна на Министерството за земојделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија за вршење на стручна контрола во органското производство.

Здравата органска храна се произведува по одредени производствени стандарди. Конвенционалната употреба на неоргански пестициди, инсектициди и хербициди е цврсто забранета и избегнувана како последна мерка.

Производството на органска храна е тешко регулирана индустрија, разграничена од приватното градинарство. Во моментов, Европската Унија, САД, Канада, Јапонија и многу други држави бараат од производителите специјални сертификати за да ја пласираат израснатата храна како „органска“, во рамките на нивната територија. Повеќето сертификати овозможуваат употреба на одредени хемикалии и пестициди, па консумирачите треба да внимаваат на стандардите кои треба да се исполнат за храната да биде квалификувана како органска, во локалите каде купуваат.

Обработената органска храна обично содржи само органски состојки. Доколку во храната постојат и неоргански состојки, одреден процент од растителните и животинските состојки на храната мора да биде органски, за таа да гозадржи статусот на органска храна (95% во САД и Австралија). Сите неоргански произведени состојки во органската храна се подложни на разни агрикултурни услови. Органската храна е често обработувана со што е можно помал број на вештачки методи, материјали и услови како што се хемиското созревање, зрачење на храната и генетски модификувани компоненти. Покрај тоа, храната мора да биде ослободена и од вештачки адитиви. Органската храна по можност се произведува со технологии кои заштедуваат енергија, и се пакува во биораспадливи материјали, и материјали кои можат да бидат рециклирани.

Некои студии покажале дека органската храна има поголеми хранливи вредности од конвенционално одгледаните продукти.

Органската храна вреди од 10 до 40 проценти повеќе од конвенционалната, во различни држави.

Иако органската храна претставува 1-2% од вкупната продажба на храна низ светот, пазарот на органската храна расте особено брзо, далеку побрзо од останатиот дел од индустријата за храна, во развиените земји, и во земјите во развој.

Форум

[bbp-forum-index messenger=””]

Новости и активности

КОНТАКТ

Контакт информации

Адреса:
St. “Ljubo Bozinovski Pish” No. 82/5, Tetovo

Телефонски број:
+389 (044) 340-677

Email:
info@irz.org.mk

Контакт форма

Send message