1. Собрание на членови 
2. Управен одбор
3. Советодавен одбор 
4. Стручни соработници